Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Sniff

Cách chia động từ sniff rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ sniff ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SNIFF

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to sniff sniffing sniffed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn sniff sniff sniffs sniff sniff sniff
Hiện tại tiếp diễn am sniffing are sniffing is sniffing are sniffing are sniffing are sniffing
Quá khứ đơn sniffed sniffed sniffed sniffed sniffed sniffed
Quá khứ tiếp diễn was sniffing were sniffing was sniffing were sniffing were sniffing were sniffing
Hiện tại hoàn thành have sniffed have sniffed has sniffed have sniffed have sniffed have sniffed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been sniffing have been sniffing has been sniffing have been sniffing have been sniffing have been sniffing
Quá khứ hoàn thành had sniffed had sniffed had sniffed had sniffed had sniffed had sniffed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been sniffing had been sniffing had been sniffing had been sniffing had been sniffing had been sniffing
Tương Lai will sniff will sniff will sniff will sniff will sniff will sniff
TL Tiếp Diễn will be sniffing will be sniffing will be sniffing will be sniffing will be sniffing will be sniffing
Tương Lai hoàn thành will have sniffed will have sniffed will have sniffed will have sniffed will have sniffed will have sniffed
TL HT Tiếp Diễn will have been sniffing will have been sniffing will have been sniffing will have been sniffing will have been sniffing will have been sniffing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would sniff would sniff would sniff would sniff would sniff would sniff
Conditional Perfect would have sniffed would have sniffed would have sniffed would have sniffed would have sniffed would have sniffed
Conditional Present Progressive would be sniffing would be sniffing would be sniffing would be sniffing would be sniffing would be sniffing
Conditional Perfect Progressive would have been sniffing would have been sniffing would have been sniffing would have been sniffing would have been sniffing would have been sniffing
Present Subjunctive sniff sniff sniff sniff sniff sniff
Past Subjunctive sniffed sniffed sniffed sniffed sniffed sniffed
Past Perfect Subjunctive had sniffed had sniffed had sniffed had sniffed had sniffed had sniffed
Imperative sniff Let′s sniff sniff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button