Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Throw

Cách chia động từ throw rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ throw ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THROW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to throw throwing thrown
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn throw throw throws throw throw throw
Hiện tại tiếp diễn am throwing are throwing is throwing are throwing are throwing are throwing
Quá khứ đơn threw threw threw threw threw threw
Quá khứ tiếp diễn was throwing were throwing was throwing were throwing were throwing were throwing
Hiện tại hoàn thành have thrown have thrown has thrown have thrown have thrown have thrown
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been throwing have been throwing has been throwing have been throwing have been throwing have been throwing
Quá khứ hoàn thành had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown
QK hoàn thành Tiếp diễn had been throwing had been throwing had been throwing had been throwing had been throwing had been throwing
Tương Lai will throw will throw will throw will throw will throw will throw
TL Tiếp Diễn will be throwing will be throwing will be throwing will be throwing will be throwing will be throwing
Tương Lai hoàn thành will have thrown will have thrown will have thrown will have thrown will have thrown will have thrown
TL HT Tiếp Diễn will have been throwing will have been throwing will have been throwing will have been throwing will have been throwing will have been throwing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would throw would throw would throw would throw would throw would throw
Conditional Perfect would have thrown would have thrown would have thrown would have thrown would have thrown would have thrown
Conditional Present Progressive would be throwing would be throwing would be throwing would be throwing would be throwing would be throwing
Conditional Perfect Progressive would have been throwing would have been throwing would have been throwing would have been throwing would have been throwing would have been throwing
Present Subjunctive throw throw throw throw throw throw
Past Subjunctive threw threw threw threw threw threw
Past Perfect Subjunctive had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown
Imperative throw Let′s throw throw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free australia dating app without payment.

Nên đọc
Close
Back to top button