Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Yoke

Cách chia động từ yoke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ yoke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: YOKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to yoke yoking yoked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn yoke yoke yokes yoke yoke yoke
Hiện tại tiếp diễn am yoking are yoking is yoking are yoking are yoking are yoking
Quá khứ đơn yoked yoked yoked yoked yoked yoked
Quá khứ tiếp diễn was yoking were yoking was yoking were yoking were yoking were yoking
Hiện tại hoàn thành have yoked have yoked has yoked have yoked have yoked have yoked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been yoking have been yoking has been yoking have been yoking have been yoking have been yoking
Quá khứ hoàn thành had yoked had yoked had yoked had yoked had yoked had yoked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been yoking had been yoking had been yoking had been yoking had been yoking had been yoking
Tương Lai will yoke will yoke will yoke will yoke will yoke will yoke
TL Tiếp Diễn will be yoking will be yoking will be yoking will be yoking will be yoking will be yoking
Tương Lai hoàn thành will have yoked will have yoked will have yoked will have yoked will have yoked will have yoked
TL HT Tiếp Diễn will have been yoking will have been yoking will have been yoking will have been yoking will have been yoking will have been yoking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would yoke would yoke would yoke would yoke would yoke would yoke
Conditional Perfect would have yoked would have yoked would have yoked would have yoked would have yoked would have yoked
Conditional Present Progressive would be yoking would be yoking would be yoking would be yoking would be yoking would be yoking
Conditional Perfect Progressive would have been yoking would have been yoking would have been yoking would have been yoking would have been yoking would have been yoking
Present Subjunctive yoke yoke yoke yoke yoke yoke
Past Subjunctive yoked yoked yoked yoked yoked yoked
Past Perfect Subjunctive had yoked had yoked had yoked had yoked had yoked had yoked
Imperative yoke Let′s yoke yoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. wealthiest single females.

Nên đọc
Close
Back to top button