Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Notify

Cách chia động từ notify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ notify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: NOTIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to notify notifying notified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn notify notify notifies notify notify notify
Hiện tại tiếp diễn am notifying are notifying is notifying are notifying are notifying are notifying
Quá khứ đơn notified notified notified notified notified notified
Quá khứ tiếp diễn was notifying were notifying was notifying were notifying were notifying were notifying
Hiện tại hoàn thành have notified have notified has notified have notified have notified have notified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been notifying have been notifying has been notifying have been notifying have been notifying have been notifying
Quá khứ hoàn thành had notified had notified had notified had notified had notified had notified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been notifying had been notifying had been notifying had been notifying had been notifying had been notifying
Tương Lai will notify will notify will notify will notify will notify will notify
TL Tiếp Diễn will be notifying will be notifying will be notifying will be notifying will be notifying will be notifying
Tương Lai hoàn thành will have notified will have notified will have notified will have notified will have notified will have notified
TL HT Tiếp Diễn will have been notifying will have been notifying will have been notifying will have been notifying will have been notifying will have been notifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would notify would notify would notify would notify would notify would notify
Conditional Perfect would have notified would have notified would have notified would have notified would have notified would have notified
Conditional Present Progressive would be notifying would be notifying would be notifying would be notifying would be notifying would be notifying
Conditional Perfect Progressive would have been notifying would have been notifying would have been notifying would have been notifying would have been notifying would have been notifying
Present Subjunctive notify notify notify notify notify notify
Past Subjunctive notified notified notified notified notified notified
Past Perfect Subjunctive had notified had notified had notified had notified had notified had notified
Imperative notify Let′s notify notify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/color-dating-app/.

Nên đọc
Close
Back to top button