Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gain

Cách chia động từ gain rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gain ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GAIN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gain gaining gained
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gain gain gains gain gain gain
Hiện tại tiếp diễn am gaining are gaining is gaining are gaining are gaining are gaining
Quá khứ đơn gained gained gained gained gained gained
Quá khứ tiếp diễn was gaining were gaining was gaining were gaining were gaining were gaining
Hiện tại hoàn thành have gained have gained has gained have gained have gained have gained
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gaining have been gaining has been gaining have been gaining have been gaining have been gaining
Quá khứ hoàn thành had gained had gained had gained had gained had gained had gained
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gaining had been gaining had been gaining had been gaining had been gaining had been gaining
Tương Lai will gain will gain will gain will gain will gain will gain
TL Tiếp Diễn will be gaining will be gaining will be gaining will be gaining will be gaining will be gaining
Tương Lai hoàn thành will have gained will have gained will have gained will have gained will have gained will have gained
TL HT Tiếp Diễn will have been gaining will have been gaining will have been gaining will have been gaining will have been gaining will have been gaining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gain would gain would gain would gain would gain would gain
Conditional Perfect would have gained would have gained would have gained would have gained would have gained would have gained
Conditional Present Progressive would be gaining would be gaining would be gaining would be gaining would be gaining would be gaining
Conditional Perfect Progressive would have been gaining would have been gaining would have been gaining would have been gaining would have been gaining would have been gaining
Present Subjunctive gain gain gain gain gain gain
Past Subjunctive gained gained gained gained gained gained
Past Perfect Subjunctive had gained had gained had gained had gained had gained had gained
Imperative gain Let′s gain gain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button