Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Color

Cách chia động từ color rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ color ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COLOR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to color coloring colored
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn color color colors color color color
Hiện tại tiếp diễn am coloring are coloring is coloring are coloring are coloring are coloring
Quá khứ đơn colored colored colored colored colored colored
Quá khứ tiếp diễn was coloring were coloring was coloring were coloring were coloring were coloring
Hiện tại hoàn thành have colored have colored has colored have colored have colored have colored
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coloring have been coloring has been coloring have been coloring have been coloring have been coloring
Quá khứ hoàn thành had colored had colored had colored had colored had colored had colored
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coloring had been coloring had been coloring had been coloring had been coloring had been coloring
Tương Lai will color will color will color will color will color will color
TL Tiếp Diễn will be coloring will be coloring will be coloring will be coloring will be coloring will be coloring
Tương Lai hoàn thành will have colored will have colored will have colored will have colored will have colored will have colored
TL HT Tiếp Diễn will have been coloring will have been coloring will have been coloring will have been coloring will have been coloring will have been coloring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would color would color would color would color would color would color
Conditional Perfect would have colored would have colored would have colored would have colored would have colored would have colored
Conditional Present Progressive would be coloring would be coloring would be coloring would be coloring would be coloring would be coloring
Conditional Perfect Progressive would have been coloring would have been coloring would have been coloring would have been coloring would have been coloring would have been coloring
Present Subjunctive color color color color color color
Past Subjunctive colored colored colored colored colored colored
Past Perfect Subjunctive had colored had colored had colored had colored had colored had colored
Imperative color Let′s color color

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button