Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gild

Cách chia động từ gild rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gild ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GILD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gild gilding gilded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gild gild gilds gild gild gild
Hiện tại tiếp diễn am gilding are gilding is gilding are gilding are gilding are gilding
Quá khứ đơn gilded gilded gilded gilded gilded gilded
Quá khứ tiếp diễn was gilding were gilding was gilding were gilding were gilding were gilding
Hiện tại hoàn thành have gilded have gilded has gilded have gilded have gilded have gilded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gilding have been gilding has been gilding have been gilding have been gilding have been gilding
Quá khứ hoàn thành had gilded had gilded had gilded had gilded had gilded had gilded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gilding had been gilding had been gilding had been gilding had been gilding had been gilding
Tương Lai will gild will gild will gild will gild will gild will gild
TL Tiếp Diễn will be gilding will be gilding will be gilding will be gilding will be gilding will be gilding
Tương Lai hoàn thành will have gilded will have gilded will have gilded will have gilded will have gilded will have gilded
TL HT Tiếp Diễn will have been gilding will have been gilding will have been gilding will have been gilding will have been gilding will have been gilding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gild would gild would gild would gild would gild would gild
Conditional Perfect would have gilded would have gilded would have gilded would have gilded would have gilded would have gilded
Conditional Present Progressive would be gilding would be gilding would be gilding would be gilding would be gilding would be gilding
Conditional Perfect Progressive would have been gilding would have been gilding would have been gilding would have been gilding would have been gilding would have been gilding
Present Subjunctive gild gild gild gild gild gild
Past Subjunctive gilded gilded gilded gilded gilded gilded
Past Perfect Subjunctive had gilded had gilded had gilded had gilded had gilded had gilded
Imperative gild Let′s gild gild

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. the guardian blind date.

Nên đọc
Close
Back to top button