Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Growl

Cách chia động từ growl rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ growl ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GROWL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to growl growling growled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn growl growl growls growl growl growl
Hiện tại tiếp diễn am growling are growling is growling are growling are growling are growling
Quá khứ đơn growled growled growled growled growled growled
Quá khứ tiếp diễn was growling were growling was growling were growling were growling were growling
Hiện tại hoàn thành have growled have growled has growled have growled have growled have growled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been growling have been growling has been growling have been growling have been growling have been growling
Quá khứ hoàn thành had growled had growled had growled had growled had growled had growled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been growling had been growling had been growling had been growling had been growling had been growling
Tương Lai will growl will growl will growl will growl will growl will growl
TL Tiếp Diễn will be growling will be growling will be growling will be growling will be growling will be growling
Tương Lai hoàn thành will have growled will have growled will have growled will have growled will have growled will have growled
TL HT Tiếp Diễn will have been growling will have been growling will have been growling will have been growling will have been growling will have been growling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would growl would growl would growl would growl would growl would growl
Conditional Perfect would have growled would have growled would have growled would have growled would have growled would have growled
Conditional Present Progressive would be growling would be growling would be growling would be growling would be growling would be growling
Conditional Perfect Progressive would have been growling would have been growling would have been growling would have been growling would have been growling would have been growling
Present Subjunctive growl growl growl growl growl growl
Past Subjunctive growled growled growled growled growled growled
Past Perfect Subjunctive had growled had growled had growled had growled had growled had growled
Imperative growl Let′s growl growl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button