Paint

Cách chia động từ paint rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ paint ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PAINT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to paint painting painted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn paint paint paints paint paint paint
Hiện tại tiếp diễn am painting are painting is painting are painting are painting are painting
Quá khứ đơn painted painted painted painted painted painted
Quá khứ tiếp diễn was painting were painting was painting were painting were painting were painting
Hiện tại hoàn thành have painted have painted has painted have painted have painted have painted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been painting have been painting has been painting have been painting have been painting have been painting
Quá khứ hoàn thành had painted had painted had painted had painted had painted had painted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been painting had been painting had been painting had been painting had been painting had been painting
Tương Lai will paint will paint will paint will paint will paint will paint
TL Tiếp Diễn will be painting will be painting will be painting will be painting will be painting will be painting
Tương Lai hoàn thành will have painted will have painted will have painted will have painted will have painted will have painted
TL HT Tiếp Diễn will have been painting will have been painting will have been painting will have been painting will have been painting will have been painting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would paint would paint would paint would paint would paint would paint
Conditional Perfect would have painted would have painted would have painted would have painted would have painted would have painted
Conditional Present Progressive would be painting would be painting would be painting would be painting would be painting would be painting
Conditional Perfect Progressive would have been painting would have been painting would have been painting would have been painting would have been painting would have been painting
Present Subjunctive paint paint paint paint paint paint
Past Subjunctive painted painted painted painted painted painted
Past Perfect Subjunctive had painted had painted had painted had painted had painted had painted
Imperative paint Let′s paint paint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button