Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Greet

Cách chia động từ greet rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ greet ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GREET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to greet greeting greeted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn greet greet greets greet greet greet
Hiện tại tiếp diễn am greeting are greeting is greeting are greeting are greeting are greeting
Quá khứ đơn greeted greeted greeted greeted greeted greeted
Quá khứ tiếp diễn was greeting were greeting was greeting were greeting were greeting were greeting
Hiện tại hoàn thành have greeted have greeted has greeted have greeted have greeted have greeted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been greeting have been greeting has been greeting have been greeting have been greeting have been greeting
Quá khứ hoàn thành had greeted had greeted had greeted had greeted had greeted had greeted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been greeting had been greeting had been greeting had been greeting had been greeting had been greeting
Tương Lai will greet will greet will greet will greet will greet will greet
TL Tiếp Diễn will be greeting will be greeting will be greeting will be greeting will be greeting will be greeting
Tương Lai hoàn thành will have greeted will have greeted will have greeted will have greeted will have greeted will have greeted
TL HT Tiếp Diễn will have been greeting will have been greeting will have been greeting will have been greeting will have been greeting will have been greeting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would greet would greet would greet would greet would greet would greet
Conditional Perfect would have greeted would have greeted would have greeted would have greeted would have greeted would have greeted
Conditional Present Progressive would be greeting would be greeting would be greeting would be greeting would be greeting would be greeting
Conditional Perfect Progressive would have been greeting would have been greeting would have been greeting would have been greeting would have been greeting would have been greeting
Present Subjunctive greet greet greet greet greet greet
Past Subjunctive greeted greeted greeted greeted greeted greeted
Past Perfect Subjunctive had greeted had greeted had greeted had greeted had greeted had greeted
Imperative greet Let′s greet greet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button