Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lapse

Cách chia động từ lapse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lapse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LAPSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lapse lapsing lapsed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lapse lapse lapses lapse lapse lapse
Hiện tại tiếp diễn am lapsing are lapsing is lapsing are lapsing are lapsing are lapsing
Quá khứ đơn lapsed lapsed lapsed lapsed lapsed lapsed
Quá khứ tiếp diễn was lapsing were lapsing was lapsing were lapsing were lapsing were lapsing
Hiện tại hoàn thành have lapsed have lapsed has lapsed have lapsed have lapsed have lapsed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lapsing have been lapsing has been lapsing have been lapsing have been lapsing have been lapsing
Quá khứ hoàn thành had lapsed had lapsed had lapsed had lapsed had lapsed had lapsed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lapsing had been lapsing had been lapsing had been lapsing had been lapsing had been lapsing
Tương Lai will lapse will lapse will lapse will lapse will lapse will lapse
TL Tiếp Diễn will be lapsing will be lapsing will be lapsing will be lapsing will be lapsing will be lapsing
Tương Lai hoàn thành will have lapsed will have lapsed will have lapsed will have lapsed will have lapsed will have lapsed
TL HT Tiếp Diễn will have been lapsing will have been lapsing will have been lapsing will have been lapsing will have been lapsing will have been lapsing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lapse would lapse would lapse would lapse would lapse would lapse
Conditional Perfect would have lapsed would have lapsed would have lapsed would have lapsed would have lapsed would have lapsed
Conditional Present Progressive would be lapsing would be lapsing would be lapsing would be lapsing would be lapsing would be lapsing
Conditional Perfect Progressive would have been lapsing would have been lapsing would have been lapsing would have been lapsing would have been lapsing would have been lapsing
Present Subjunctive lapse lapse lapse lapse lapse lapse
Past Subjunctive lapsed lapsed lapsed lapsed lapsed lapsed
Past Perfect Subjunctive had lapsed had lapsed had lapsed had lapsed had lapsed had lapsed
Imperative lapse Let′s lapse lapse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button