Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Groom

Cách chia động từ groom rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ groom ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GROOM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to groom grooming groomed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn groom groom grooms groom groom groom
Hiện tại tiếp diễn am grooming are grooming is grooming are grooming are grooming are grooming
Quá khứ đơn groomed groomed groomed groomed groomed groomed
Quá khứ tiếp diễn was grooming were grooming was grooming were grooming were grooming were grooming
Hiện tại hoàn thành have groomed have groomed has groomed have groomed have groomed have groomed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grooming have been grooming has been grooming have been grooming have been grooming have been grooming
Quá khứ hoàn thành had groomed had groomed had groomed had groomed had groomed had groomed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grooming had been grooming had been grooming had been grooming had been grooming had been grooming
Tương Lai will groom will groom will groom will groom will groom will groom
TL Tiếp Diễn will be grooming will be grooming will be grooming will be grooming will be grooming will be grooming
Tương Lai hoàn thành will have groomed will have groomed will have groomed will have groomed will have groomed will have groomed
TL HT Tiếp Diễn will have been grooming will have been grooming will have been grooming will have been grooming will have been grooming will have been grooming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would groom would groom would groom would groom would groom would groom
Conditional Perfect would have groomed would have groomed would have groomed would have groomed would have groomed would have groomed
Conditional Present Progressive would be grooming would be grooming would be grooming would be grooming would be grooming would be grooming
Conditional Perfect Progressive would have been grooming would have been grooming would have been grooming would have been grooming would have been grooming would have been grooming
Present Subjunctive groom groom groom groom groom groom
Past Subjunctive groomed groomed groomed groomed groomed groomed
Past Perfect Subjunctive had groomed had groomed had groomed had groomed had groomed had groomed
Imperative groom Let′s groom groom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. radio-carbon dating.

Nên đọc
Close
Back to top button