Spread

Cách chia động từ spread rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ spread ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SPREAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to spread spreading spread
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn spread spread spreads spread spread spread
Hiện tại tiếp diễn am spreading are spreading is spreading are spreading are spreading are spreading
Quá khứ đơn spread spread spread spread spread spread
Quá khứ tiếp diễn was spreading were spreading was spreading were spreading were spreading were spreading
Hiện tại hoàn thành have spread have spread has spread have spread have spread have spread
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been spreading have been spreading has been spreading have been spreading have been spreading have been spreading
Quá khứ hoàn thành had spread had spread had spread had spread had spread had spread
QK hoàn thành Tiếp diễn had been spreading had been spreading had been spreading had been spreading had been spreading had been spreading
Tương Lai will spread will spread will spread will spread will spread will spread
TL Tiếp Diễn will be spreading will be spreading will be spreading will be spreading will be spreading will be spreading
Tương Lai hoàn thành will have spread will have spread will have spread will have spread will have spread will have spread
TL HT Tiếp Diễn will have been spreading will have been spreading will have been spreading will have been spreading will have been spreading will have been spreading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would spread would spread would spread would spread would spread would spread
Conditional Perfect would have spread would have spread would have spread would have spread would have spread would have spread
Conditional Present Progressive would be spreading would be spreading would be spreading would be spreading would be spreading would be spreading
Conditional Perfect Progressive would have been spreading would have been spreading would have been spreading would have been spreading would have been spreading would have been spreading
Present Subjunctive spread spread spread spread spread spread
Past Subjunctive spread spread spread spread spread spread
Past Perfect Subjunctive had spread had spread had spread had spread had spread had spread
Imperative spread Let′s spread spread

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. red bluff singles.

Back to top button