Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Divide

Cách chia động từ divide rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ divide ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DIVIDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to divide dividing divided
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn divide divide divides divide divide divide
Hiện tại tiếp diễn am dividing are dividing is dividing are dividing are dividing are dividing
Quá khứ đơn divided divided divided divided divided divided
Quá khứ tiếp diễn was dividing were dividing was dividing were dividing were dividing were dividing
Hiện tại hoàn thành have divided have divided has divided have divided have divided have divided
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dividing have been dividing has been dividing have been dividing have been dividing have been dividing
Quá khứ hoàn thành had divided had divided had divided had divided had divided had divided
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dividing had been dividing had been dividing had been dividing had been dividing had been dividing
Tương Lai will divide will divide will divide will divide will divide will divide
TL Tiếp Diễn will be dividing will be dividing will be dividing will be dividing will be dividing will be dividing
Tương Lai hoàn thành will have divided will have divided will have divided will have divided will have divided will have divided
TL HT Tiếp Diễn will have been dividing will have been dividing will have been dividing will have been dividing will have been dividing will have been dividing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would divide would divide would divide would divide would divide would divide
Conditional Perfect would have divided would have divided would have divided would have divided would have divided would have divided
Conditional Present Progressive would be dividing would be dividing would be dividing would be dividing would be dividing would be dividing
Conditional Perfect Progressive would have been dividing would have been dividing would have been dividing would have been dividing would have been dividing would have been dividing
Present Subjunctive divide divide divide divide divide divide
Past Subjunctive divided divided divided divided divided divided
Past Perfect Subjunctive had divided had divided had divided had divided had divided had divided
Imperative divide Let′s divide divide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best us dating site.

Nên đọc
Close
Back to top button