Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Grub

Cách chia động từ grub rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ grub ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GRUB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to grub grubbing grubbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn grub grub grubs grub grub grub
Hiện tại tiếp diễn am grubbing are grubbing is grubbing are grubbing are grubbing are grubbing
Quá khứ đơn grubbed grubbed grubbed grubbed grubbed grubbed
Quá khứ tiếp diễn was grubbing were grubbing was grubbing were grubbing were grubbing were grubbing
Hiện tại hoàn thành have grubbed have grubbed has grubbed have grubbed have grubbed have grubbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been grubbing have been grubbing has been grubbing have been grubbing have been grubbing have been grubbing
Quá khứ hoàn thành had grubbed had grubbed had grubbed had grubbed had grubbed had grubbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been grubbing had been grubbing had been grubbing had been grubbing had been grubbing had been grubbing
Tương Lai will grub will grub will grub will grub will grub will grub
TL Tiếp Diễn will be grubbing will be grubbing will be grubbing will be grubbing will be grubbing will be grubbing
Tương Lai hoàn thành will have grubbed will have grubbed will have grubbed will have grubbed will have grubbed will have grubbed
TL HT Tiếp Diễn will have been grubbing will have been grubbing will have been grubbing will have been grubbing will have been grubbing will have been grubbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would grub would grub would grub would grub would grub would grub
Conditional Perfect would have grubbed would have grubbed would have grubbed would have grubbed would have grubbed would have grubbed
Conditional Present Progressive would be grubbing would be grubbing would be grubbing would be grubbing would be grubbing would be grubbing
Conditional Perfect Progressive would have been grubbing would have been grubbing would have been grubbing would have been grubbing would have been grubbing would have been grubbing
Present Subjunctive grub grub grub grub grub grub
Past Subjunctive grubbed grubbed grubbed grubbed grubbed grubbed
Past Perfect Subjunctive had grubbed had grubbed had grubbed had grubbed had grubbed had grubbed
Imperative grub Let′s grub grub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button