Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Guard

Cách chia động từ guard rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ guard ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GUARD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to guard guarding guarded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn guard guard guards guard guard guard
Hiện tại tiếp diễn am guarding are guarding is guarding are guarding are guarding are guarding
Quá khứ đơn guarded guarded guarded guarded guarded guarded
Quá khứ tiếp diễn was guarding were guarding was guarding were guarding were guarding were guarding
Hiện tại hoàn thành have guarded have guarded has guarded have guarded have guarded have guarded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been guarding have been guarding has been guarding have been guarding have been guarding have been guarding
Quá khứ hoàn thành had guarded had guarded had guarded had guarded had guarded had guarded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been guarding had been guarding had been guarding had been guarding had been guarding had been guarding
Tương Lai will guard will guard will guard will guard will guard will guard
TL Tiếp Diễn will be guarding will be guarding will be guarding will be guarding will be guarding will be guarding
Tương Lai hoàn thành will have guarded will have guarded will have guarded will have guarded will have guarded will have guarded
TL HT Tiếp Diễn will have been guarding will have been guarding will have been guarding will have been guarding will have been guarding will have been guarding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would guard would guard would guard would guard would guard would guard
Conditional Perfect would have guarded would have guarded would have guarded would have guarded would have guarded would have guarded
Conditional Present Progressive would be guarding would be guarding would be guarding would be guarding would be guarding would be guarding
Conditional Perfect Progressive would have been guarding would have been guarding would have been guarding would have been guarding would have been guarding would have been guarding
Present Subjunctive guard guard guard guard guard guard
Past Subjunctive guarded guarded guarded guarded guarded guarded
Past Perfect Subjunctive had guarded had guarded had guarded had guarded had guarded had guarded
Imperative guard Let′s guard guard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating sites no sign up.

Nên đọc
Close
Back to top button