Pulverize

Cách chia động từ pulverize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ pulverize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PULVERIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to pulverize pulverizing pulverized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn pulverize pulverize pulverizes pulverize pulverize pulverize
Hiện tại tiếp diễn am pulverizing are pulverizing is pulverizing are pulverizing are pulverizing are pulverizing
Quá khứ đơn pulverized pulverized pulverized pulverized pulverized pulverized
Quá khứ tiếp diễn was pulverizing were pulverizing was pulverizing were pulverizing were pulverizing were pulverizing
Hiện tại hoàn thành have pulverized have pulverized has pulverized have pulverized have pulverized have pulverized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been pulverizing have been pulverizing has been pulverizing have been pulverizing have been pulverizing have been pulverizing
Quá khứ hoàn thành had pulverized had pulverized had pulverized had pulverized had pulverized had pulverized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been pulverizing had been pulverizing had been pulverizing had been pulverizing had been pulverizing had been pulverizing
Tương Lai will pulverize will pulverize will pulverize will pulverize will pulverize will pulverize
TL Tiếp Diễn will be pulverizing will be pulverizing will be pulverizing will be pulverizing will be pulverizing will be pulverizing
Tương Lai hoàn thành will have pulverized will have pulverized will have pulverized will have pulverized will have pulverized will have pulverized
TL HT Tiếp Diễn will have been pulverizing will have been pulverizing will have been pulverizing will have been pulverizing will have been pulverizing will have been pulverizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would pulverize would pulverize would pulverize would pulverize would pulverize would pulverize
Conditional Perfect would have pulverized would have pulverized would have pulverized would have pulverized would have pulverized would have pulverized
Conditional Present Progressive would be pulverizing would be pulverizing would be pulverizing would be pulverizing would be pulverizing would be pulverizing
Conditional Perfect Progressive would have been pulverizing would have been pulverizing would have been pulverizing would have been pulverizing would have been pulverizing would have been pulverizing
Present Subjunctive pulverize pulverize pulverize pulverize pulverize pulverize
Past Subjunctive pulverized pulverized pulverized pulverized pulverized pulverized
Past Perfect Subjunctive had pulverized had pulverized had pulverized had pulverized had pulverized had pulverized
Imperative pulverize Let′s pulverize pulverize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button