Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Omit

Cách chia động từ omit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ omit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: OMIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to omit omitting omitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn omit omit omits omit omit omit
Hiện tại tiếp diễn am omitting are omitting is omitting are omitting are omitting are omitting
Quá khứ đơn omitted omitted omitted omitted omitted omitted
Quá khứ tiếp diễn was omitting were omitting was omitting were omitting were omitting were omitting
Hiện tại hoàn thành have omitted have omitted has omitted have omitted have omitted have omitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been omitting have been omitting has been omitting have been omitting have been omitting have been omitting
Quá khứ hoàn thành had omitted had omitted had omitted had omitted had omitted had omitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been omitting had been omitting had been omitting had been omitting had been omitting had been omitting
Tương Lai will omit will omit will omit will omit will omit will omit
TL Tiếp Diễn will be omitting will be omitting will be omitting will be omitting will be omitting will be omitting
Tương Lai hoàn thành will have omitted will have omitted will have omitted will have omitted will have omitted will have omitted
TL HT Tiếp Diễn will have been omitting will have been omitting will have been omitting will have been omitting will have been omitting will have been omitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would omit would omit would omit would omit would omit would omit
Conditional Perfect would have omitted would have omitted would have omitted would have omitted would have omitted would have omitted
Conditional Present Progressive would be omitting would be omitting would be omitting would be omitting would be omitting would be omitting
Conditional Perfect Progressive would have been omitting would have been omitting would have been omitting would have been omitting would have been omitting would have been omitting
Present Subjunctive omit omit omit omit omit omit
Past Subjunctive omitted omitted omitted omitted omitted omitted
Past Perfect Subjunctive had omitted had omitted had omitted had omitted had omitted had omitted
Imperative omit Let′s omit omit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button