Rip

Cách chia động từ rip rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rip ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RIP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rip ripping ripped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rip rip rips rip rip rip
Hiện tại tiếp diễn am ripping are ripping is ripping are ripping are ripping are ripping
Quá khứ đơn ripped ripped ripped ripped ripped ripped
Quá khứ tiếp diễn was ripping were ripping was ripping were ripping were ripping were ripping
Hiện tại hoàn thành have ripped have ripped has ripped have ripped have ripped have ripped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been ripping have been ripping has been ripping have been ripping have been ripping have been ripping
Quá khứ hoàn thành had ripped had ripped had ripped had ripped had ripped had ripped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been ripping had been ripping had been ripping had been ripping had been ripping had been ripping
Tương Lai will rip will rip will rip will rip will rip will rip
TL Tiếp Diễn will be ripping will be ripping will be ripping will be ripping will be ripping will be ripping
Tương Lai hoàn thành will have ripped will have ripped will have ripped will have ripped will have ripped will have ripped
TL HT Tiếp Diễn will have been ripping will have been ripping will have been ripping will have been ripping will have been ripping will have been ripping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rip would rip would rip would rip would rip would rip
Conditional Perfect would have ripped would have ripped would have ripped would have ripped would have ripped would have ripped
Conditional Present Progressive would be ripping would be ripping would be ripping would be ripping would be ripping would be ripping
Conditional Perfect Progressive would have been ripping would have been ripping would have been ripping would have been ripping would have been ripping would have been ripping
Present Subjunctive rip rip rip rip rip rip
Past Subjunctive ripped ripped ripped ripped ripped ripped
Past Perfect Subjunctive had ripped had ripped had ripped had ripped had ripped had ripped
Imperative rip Let′s rip rip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating an aquarius.

Back to top button