Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hoot

Cách chia động từ hoot rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hoot ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HOOT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hoot hooting hooted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hoot hoot hoots hoot hoot hoot
Hiện tại tiếp diễn am hooting are hooting is hooting are hooting are hooting are hooting
Quá khứ đơn hooted hooted hooted hooted hooted hooted
Quá khứ tiếp diễn was hooting were hooting was hooting were hooting were hooting were hooting
Hiện tại hoàn thành have hooted have hooted has hooted have hooted have hooted have hooted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hooting have been hooting has been hooting have been hooting have been hooting have been hooting
Quá khứ hoàn thành had hooted had hooted had hooted had hooted had hooted had hooted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hooting had been hooting had been hooting had been hooting had been hooting had been hooting
Tương Lai will hoot will hoot will hoot will hoot will hoot will hoot
TL Tiếp Diễn will be hooting will be hooting will be hooting will be hooting will be hooting will be hooting
Tương Lai hoàn thành will have hooted will have hooted will have hooted will have hooted will have hooted will have hooted
TL HT Tiếp Diễn will have been hooting will have been hooting will have been hooting will have been hooting will have been hooting will have been hooting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hoot would hoot would hoot would hoot would hoot would hoot
Conditional Perfect would have hooted would have hooted would have hooted would have hooted would have hooted would have hooted
Conditional Present Progressive would be hooting would be hooting would be hooting would be hooting would be hooting would be hooting
Conditional Perfect Progressive would have been hooting would have been hooting would have been hooting would have been hooting would have been hooting would have been hooting
Present Subjunctive hoot hoot hoot hoot hoot hoot
Past Subjunctive hooted hooted hooted hooted hooted hooted
Past Perfect Subjunctive had hooted had hooted had hooted had hooted had hooted had hooted
Imperative hoot Let′s hoot hoot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button