Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Host

Cách chia động từ host rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ host ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HOST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to host hosting hosted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn host host hosts host host host
Hiện tại tiếp diễn am hosting are hosting is hosting are hosting are hosting are hosting
Quá khứ đơn hosted hosted hosted hosted hosted hosted
Quá khứ tiếp diễn was hosting were hosting was hosting were hosting were hosting were hosting
Hiện tại hoàn thành have hosted have hosted has hosted have hosted have hosted have hosted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hosting have been hosting has been hosting have been hosting have been hosting have been hosting
Quá khứ hoàn thành had hosted had hosted had hosted had hosted had hosted had hosted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hosting had been hosting had been hosting had been hosting had been hosting had been hosting
Tương Lai will host will host will host will host will host will host
TL Tiếp Diễn will be hosting will be hosting will be hosting will be hosting will be hosting will be hosting
Tương Lai hoàn thành will have hosted will have hosted will have hosted will have hosted will have hosted will have hosted
TL HT Tiếp Diễn will have been hosting will have been hosting will have been hosting will have been hosting will have been hosting will have been hosting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would host would host would host would host would host would host
Conditional Perfect would have hosted would have hosted would have hosted would have hosted would have hosted would have hosted
Conditional Present Progressive would be hosting would be hosting would be hosting would be hosting would be hosting would be hosting
Conditional Perfect Progressive would have been hosting would have been hosting would have been hosting would have been hosting would have been hosting would have been hosting
Present Subjunctive host host host host host host
Past Subjunctive hosted hosted hosted hosted hosted hosted
Past Perfect Subjunctive had hosted had hosted had hosted had hosted had hosted had hosted
Imperative host Let′s host host

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button