Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hum

Cách chia động từ hum rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hum ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HUM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hum humming hummed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hum hum hums hum hum hum
Hiện tại tiếp diễn am humming are humming is humming are humming are humming are humming
Quá khứ đơn hummed hummed hummed hummed hummed hummed
Quá khứ tiếp diễn was humming were humming was humming were humming were humming were humming
Hiện tại hoàn thành have hummed have hummed has hummed have hummed have hummed have hummed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been humming have been humming has been humming have been humming have been humming have been humming
Quá khứ hoàn thành had hummed had hummed had hummed had hummed had hummed had hummed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been humming had been humming had been humming had been humming had been humming had been humming
Tương Lai will hum will hum will hum will hum will hum will hum
TL Tiếp Diễn will be humming will be humming will be humming will be humming will be humming will be humming
Tương Lai hoàn thành will have hummed will have hummed will have hummed will have hummed will have hummed will have hummed
TL HT Tiếp Diễn will have been humming will have been humming will have been humming will have been humming will have been humming will have been humming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hum would hum would hum would hum would hum would hum
Conditional Perfect would have hummed would have hummed would have hummed would have hummed would have hummed would have hummed
Conditional Present Progressive would be humming would be humming would be humming would be humming would be humming would be humming
Conditional Perfect Progressive would have been humming would have been humming would have been humming would have been humming would have been humming would have been humming
Present Subjunctive hum hum hum hum hum hum
Past Subjunctive hummed hummed hummed hummed hummed hummed
Past Perfect Subjunctive had hummed had hummed had hummed had hummed had hummed had hummed
Imperative hum Let′s hum hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button