Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lead

Cách chia động từ lead rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lead ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEAD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lead leading led
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lead lead leads lead lead lead
Hiện tại tiếp diễn am leading are leading is leading are leading are leading are leading
Quá khứ đơn led led led led led led
Quá khứ tiếp diễn was leading were leading was leading were leading were leading were leading
Hiện tại hoàn thành have led have led has led have led have led have led
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leading have been leading has been leading have been leading have been leading have been leading
Quá khứ hoàn thành had led had led had led had led had led had led
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leading had been leading had been leading had been leading had been leading had been leading
Tương Lai will lead will lead will lead will lead will lead will lead
TL Tiếp Diễn will be leading will be leading will be leading will be leading will be leading will be leading
Tương Lai hoàn thành will have led will have led will have led will have led will have led will have led
TL HT Tiếp Diễn will have been leading will have been leading will have been leading will have been leading will have been leading will have been leading
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lead would lead would lead would lead would lead would lead
Conditional Perfect would have led would have led would have led would have led would have led would have led
Conditional Present Progressive would be leading would be leading would be leading would be leading would be leading would be leading
Conditional Perfect Progressive would have been leading would have been leading would have been leading would have been leading would have been leading would have been leading
Present Subjunctive lead lead lead lead lead lead
Past Subjunctive led led led led led led
Past Perfect Subjunctive had led had led had led had led had led had led
Imperative lead Let′s lead lead

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button