Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hunt

Cách chia động từ hunt rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hunt ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HUNT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hunt hunting hunted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hunt hunt hunts hunt hunt hunt
Hiện tại tiếp diễn am hunting are hunting is hunting are hunting are hunting are hunting
Quá khứ đơn hunted hunted hunted hunted hunted hunted
Quá khứ tiếp diễn was hunting were hunting was hunting were hunting were hunting were hunting
Hiện tại hoàn thành have hunted have hunted has hunted have hunted have hunted have hunted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hunting have been hunting has been hunting have been hunting have been hunting have been hunting
Quá khứ hoàn thành had hunted had hunted had hunted had hunted had hunted had hunted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hunting had been hunting had been hunting had been hunting had been hunting had been hunting
Tương Lai will hunt will hunt will hunt will hunt will hunt will hunt
TL Tiếp Diễn will be hunting will be hunting will be hunting will be hunting will be hunting will be hunting
Tương Lai hoàn thành will have hunted will have hunted will have hunted will have hunted will have hunted will have hunted
TL HT Tiếp Diễn will have been hunting will have been hunting will have been hunting will have been hunting will have been hunting will have been hunting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hunt would hunt would hunt would hunt would hunt would hunt
Conditional Perfect would have hunted would have hunted would have hunted would have hunted would have hunted would have hunted
Conditional Present Progressive would be hunting would be hunting would be hunting would be hunting would be hunting would be hunting
Conditional Perfect Progressive would have been hunting would have been hunting would have been hunting would have been hunting would have been hunting would have been hunting
Present Subjunctive hunt hunt hunt hunt hunt hunt
Past Subjunctive hunted hunted hunted hunted hunted hunted
Past Perfect Subjunctive had hunted had hunted had hunted had hunted had hunted had hunted
Imperative hunt Let′s hunt hunt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button