Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Hush

Cách chia động từ hush rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ hush ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HUSH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to hush hushing hushed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn hush hush hushes hush hush hush
Hiện tại tiếp diễn am hushing are hushing is hushing are hushing are hushing are hushing
Quá khứ đơn hushed hushed hushed hushed hushed hushed
Quá khứ tiếp diễn was hushing were hushing was hushing were hushing were hushing were hushing
Hiện tại hoàn thành have hushed have hushed has hushed have hushed have hushed have hushed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been hushing have been hushing has been hushing have been hushing have been hushing have been hushing
Quá khứ hoàn thành had hushed had hushed had hushed had hushed had hushed had hushed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been hushing had been hushing had been hushing had been hushing had been hushing had been hushing
Tương Lai will hush will hush will hush will hush will hush will hush
TL Tiếp Diễn will be hushing will be hushing will be hushing will be hushing will be hushing will be hushing
Tương Lai hoàn thành will have hushed will have hushed will have hushed will have hushed will have hushed will have hushed
TL HT Tiếp Diễn will have been hushing will have been hushing will have been hushing will have been hushing will have been hushing will have been hushing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would hush would hush would hush would hush would hush would hush
Conditional Perfect would have hushed would have hushed would have hushed would have hushed would have hushed would have hushed
Conditional Present Progressive would be hushing would be hushing would be hushing would be hushing would be hushing would be hushing
Conditional Perfect Progressive would have been hushing would have been hushing would have been hushing would have been hushing would have been hushing would have been hushing
Present Subjunctive hush hush hush hush hush hush
Past Subjunctive hushed hushed hushed hushed hushed hushed
Past Perfect Subjunctive had hushed had hushed had hushed had hushed had hushed had hushed
Imperative hush Let′s hush hush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button