Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Prove

Cách chia động từ prove rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ prove ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PROVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to prove proving proved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn prove prove proves prove prove prove
Hiện tại tiếp diễn am proving are proving is proving are proving are proving are proving
Quá khứ đơn proved proved proved proved proved proved
Quá khứ tiếp diễn was proving were proving was proving were proving were proving were proving
Hiện tại hoàn thành have proved have proved has proved have proved have proved have proved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been proving have been proving has been proving have been proving have been proving have been proving
Quá khứ hoàn thành had proved had proved had proved had proved had proved had proved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been proving had been proving had been proving had been proving had been proving had been proving
Tương Lai will prove will prove will prove will prove will prove will prove
TL Tiếp Diễn will be proving will be proving will be proving will be proving will be proving will be proving
Tương Lai hoàn thành will have proved will have proved will have proved will have proved will have proved will have proved
TL HT Tiếp Diễn will have been proving will have been proving will have been proving will have been proving will have been proving will have been proving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would prove would prove would prove would prove would prove would prove
Conditional Perfect would have proved would have proved would have proved would have proved would have proved would have proved
Conditional Present Progressive would be proving would be proving would be proving would be proving would be proving would be proving
Conditional Perfect Progressive would have been proving would have been proving would have been proving would have been proving would have been proving would have been proving
Present Subjunctive prove prove prove prove prove prove
Past Subjunctive proved proved proved proved proved proved
Past Perfect Subjunctive had proved had proved had proved had proved had proved had proved
Imperative prove Let′s prove prove

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button