Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Initiate

Cách chia động từ initiate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ initiate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INITIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to initiate initiating initiated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn initiate initiate initiates initiate initiate initiate
Hiện tại tiếp diễn am initiating are initiating is initiating are initiating are initiating are initiating
Quá khứ đơn initiated initiated initiated initiated initiated initiated
Quá khứ tiếp diễn was initiating were initiating was initiating were initiating were initiating were initiating
Hiện tại hoàn thành have initiated have initiated has initiated have initiated have initiated have initiated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been initiating have been initiating has been initiating have been initiating have been initiating have been initiating
Quá khứ hoàn thành had initiated had initiated had initiated had initiated had initiated had initiated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been initiating had been initiating had been initiating had been initiating had been initiating had been initiating
Tương Lai will initiate will initiate will initiate will initiate will initiate will initiate
TL Tiếp Diễn will be initiating will be initiating will be initiating will be initiating will be initiating will be initiating
Tương Lai hoàn thành will have initiated will have initiated will have initiated will have initiated will have initiated will have initiated
TL HT Tiếp Diễn will have been initiating will have been initiating will have been initiating will have been initiating will have been initiating will have been initiating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would initiate would initiate would initiate would initiate would initiate would initiate
Conditional Perfect would have initiated would have initiated would have initiated would have initiated would have initiated would have initiated
Conditional Present Progressive would be initiating would be initiating would be initiating would be initiating would be initiating would be initiating
Conditional Perfect Progressive would have been initiating would have been initiating would have been initiating would have been initiating would have been initiating would have been initiating
Present Subjunctive initiate initiate initiate initiate initiate initiate
Past Subjunctive initiated initiated initiated initiated initiated initiated
Past Perfect Subjunctive had initiated had initiated had initiated had initiated had initiated had initiated
Imperative initiate Let′s initiate initiate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay muscle dating.

Nên đọc
Close
Back to top button