Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Study

Cách chia động từ study rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ study ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: STUDY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to study studying studied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn study study studies study study study
Hiện tại tiếp diễn am studying are studying is studying are studying are studying are studying
Quá khứ đơn studied studied studied studied studied studied
Quá khứ tiếp diễn was studying were studying was studying were studying were studying were studying
Hiện tại hoàn thành have studied have studied has studied have studied have studied have studied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been studying have been studying has been studying have been studying have been studying have been studying
Quá khứ hoàn thành had studied had studied had studied had studied had studied had studied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been studying had been studying had been studying had been studying had been studying had been studying
Tương Lai will study will study will study will study will study will study
TL Tiếp Diễn will be studying will be studying will be studying will be studying will be studying will be studying
Tương Lai hoàn thành will have studied will have studied will have studied will have studied will have studied will have studied
TL HT Tiếp Diễn will have been studying will have been studying will have been studying will have been studying will have been studying will have been studying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would study would study would study would study would study would study
Conditional Perfect would have studied would have studied would have studied would have studied would have studied would have studied
Conditional Present Progressive would be studying would be studying would be studying would be studying would be studying would be studying
Conditional Perfect Progressive would have been studying would have been studying would have been studying would have been studying would have been studying would have been studying
Present Subjunctive study study study study study study
Past Subjunctive studied studied studied studied studied studied
Past Perfect Subjunctive had studied had studied had studied had studied had studied had studied
Imperative study Let′s study study

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button