Memorize

Cách chia động từ memorize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ memorize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MEMORIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to memorize memorizing memorized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn memorize memorize memorizes memorize memorize memorize
Hiện tại tiếp diễn am memorizing are memorizing is memorizing are memorizing are memorizing are memorizing
Quá khứ đơn memorized memorized memorized memorized memorized memorized
Quá khứ tiếp diễn was memorizing were memorizing was memorizing were memorizing were memorizing were memorizing
Hiện tại hoàn thành have memorized have memorized has memorized have memorized have memorized have memorized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been memorizing have been memorizing has been memorizing have been memorizing have been memorizing have been memorizing
Quá khứ hoàn thành had memorized had memorized had memorized had memorized had memorized had memorized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been memorizing had been memorizing had been memorizing had been memorizing had been memorizing had been memorizing
Tương Lai will memorize will memorize will memorize will memorize will memorize will memorize
TL Tiếp Diễn will be memorizing will be memorizing will be memorizing will be memorizing will be memorizing will be memorizing
Tương Lai hoàn thành will have memorized will have memorized will have memorized will have memorized will have memorized will have memorized
TL HT Tiếp Diễn will have been memorizing will have been memorizing will have been memorizing will have been memorizing will have been memorizing will have been memorizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would memorize would memorize would memorize would memorize would memorize would memorize
Conditional Perfect would have memorized would have memorized would have memorized would have memorized would have memorized would have memorized
Conditional Present Progressive would be memorizing would be memorizing would be memorizing would be memorizing would be memorizing would be memorizing
Conditional Perfect Progressive would have been memorizing would have been memorizing would have been memorizing would have been memorizing would have been memorizing would have been memorizing
Present Subjunctive memorize memorize memorize memorize memorize memorize
Past Subjunctive memorized memorized memorized memorized memorized memorized
Past Perfect Subjunctive had memorized had memorized had memorized had memorized had memorized had memorized
Imperative memorize Let′s memorize memorize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. free date club.

Nên đọc
pandas date
Back to top button