Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Jump

Cách chia động từ jump rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ jump ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: JUMP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to jump jumping jumped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn jump jump jumps jump jump jump
Hiện tại tiếp diễn am jumping are jumping is jumping are jumping are jumping are jumping
Quá khứ đơn jumped jumped jumped jumped jumped jumped
Quá khứ tiếp diễn was jumping were jumping was jumping were jumping were jumping were jumping
Hiện tại hoàn thành have jumped have jumped has jumped have jumped have jumped have jumped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been jumping have been jumping has been jumping have been jumping have been jumping have been jumping
Quá khứ hoàn thành had jumped had jumped had jumped had jumped had jumped had jumped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been jumping had been jumping had been jumping had been jumping had been jumping had been jumping
Tương Lai will jump will jump will jump will jump will jump will jump
TL Tiếp Diễn will be jumping will be jumping will be jumping will be jumping will be jumping will be jumping
Tương Lai hoàn thành will have jumped will have jumped will have jumped will have jumped will have jumped will have jumped
TL HT Tiếp Diễn will have been jumping will have been jumping will have been jumping will have been jumping will have been jumping will have been jumping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would jump would jump would jump would jump would jump would jump
Conditional Perfect would have jumped would have jumped would have jumped would have jumped would have jumped would have jumped
Conditional Present Progressive would be jumping would be jumping would be jumping would be jumping would be jumping would be jumping
Conditional Perfect Progressive would have been jumping would have been jumping would have been jumping would have been jumping would have been jumping would have been jumping
Present Subjunctive jump jump jump jump jump jump
Past Subjunctive jumped jumped jumped jumped jumped jumped
Past Perfect Subjunctive had jumped had jumped had jumped had jumped had jumped had jumped
Imperative jump Let′s jump jump

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button