Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Label

Cách chia động từ label rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ label ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LABEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to label labeling labeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn label label labels label label label
Hiện tại tiếp diễn am labeling are labeling is labeling are labeling are labeling are labeling
Quá khứ đơn labeled labeled labeled labeled labeled labeled
Quá khứ tiếp diễn was labeling were labeling was labeling were labeling were labeling were labeling
Hiện tại hoàn thành have labeled have labeled has labeled have labeled have labeled have labeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been labeling have been labeling has been labeling have been labeling have been labeling have been labeling
Quá khứ hoàn thành had labeled had labeled had labeled had labeled had labeled had labeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been labeling had been labeling had been labeling had been labeling had been labeling had been labeling
Tương Lai will label will label will label will label will label will label
TL Tiếp Diễn will be labeling will be labeling will be labeling will be labeling will be labeling will be labeling
Tương Lai hoàn thành will have labeled will have labeled will have labeled will have labeled will have labeled will have labeled
TL HT Tiếp Diễn will have been labeling will have been labeling will have been labeling will have been labeling will have been labeling will have been labeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would label would label would label would label would label would label
Conditional Perfect would have labeled would have labeled would have labeled would have labeled would have labeled would have labeled
Conditional Present Progressive would be labeling would be labeling would be labeling would be labeling would be labeling would be labeling
Conditional Perfect Progressive would have been labeling would have been labeling would have been labeling would have been labeling would have been labeling would have been labeling
Present Subjunctive label label label label label label
Past Subjunctive labeled labeled labeled labeled labeled labeled
Past Perfect Subjunctive had labeled had labeled had labeled had labeled had labeled had labeled
Imperative label Let′s label label

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button