Twist

Cách chia động từ twist rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ twist ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TWIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to twist twisting twisted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn twist twist twists twist twist twist
Hiện tại tiếp diễn am twisting are twisting is twisting are twisting are twisting are twisting
Quá khứ đơn twisted twisted twisted twisted twisted twisted
Quá khứ tiếp diễn was twisting were twisting was twisting were twisting were twisting were twisting
Hiện tại hoàn thành have twisted have twisted has twisted have twisted have twisted have twisted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been twisting have been twisting has been twisting have been twisting have been twisting have been twisting
Quá khứ hoàn thành had twisted had twisted had twisted had twisted had twisted had twisted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been twisting had been twisting had been twisting had been twisting had been twisting had been twisting
Tương Lai will twist will twist will twist will twist will twist will twist
TL Tiếp Diễn will be twisting will be twisting will be twisting will be twisting will be twisting will be twisting
Tương Lai hoàn thành will have twisted will have twisted will have twisted will have twisted will have twisted will have twisted
TL HT Tiếp Diễn will have been twisting will have been twisting will have been twisting will have been twisting will have been twisting will have been twisting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would twist would twist would twist would twist would twist would twist
Conditional Perfect would have twisted would have twisted would have twisted would have twisted would have twisted would have twisted
Conditional Present Progressive would be twisting would be twisting would be twisting would be twisting would be twisting would be twisting
Conditional Perfect Progressive would have been twisting would have been twisting would have been twisting would have been twisting would have been twisting would have been twisting
Present Subjunctive twist twist twist twist twist twist
Past Subjunctive twisted twisted twisted twisted twisted twisted
Past Perfect Subjunctive had twisted had twisted had twisted had twisted had twisted had twisted
Imperative twist Let′s twist twist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button