Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lace

Cách chia động từ lace rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lace ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LACE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lace lacing laced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lace lace laces lace lace lace
Hiện tại tiếp diễn am lacing are lacing is lacing are lacing are lacing are lacing
Quá khứ đơn laced laced laced laced laced laced
Quá khứ tiếp diễn was lacing were lacing was lacing were lacing were lacing were lacing
Hiện tại hoàn thành have laced have laced has laced have laced have laced have laced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lacing have been lacing has been lacing have been lacing have been lacing have been lacing
Quá khứ hoàn thành had laced had laced had laced had laced had laced had laced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lacing had been lacing had been lacing had been lacing had been lacing had been lacing
Tương Lai will lace will lace will lace will lace will lace will lace
TL Tiếp Diễn will be lacing will be lacing will be lacing will be lacing will be lacing will be lacing
Tương Lai hoàn thành will have laced will have laced will have laced will have laced will have laced will have laced
TL HT Tiếp Diễn will have been lacing will have been lacing will have been lacing will have been lacing will have been lacing will have been lacing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lace would lace would lace would lace would lace would lace
Conditional Perfect would have laced would have laced would have laced would have laced would have laced would have laced
Conditional Present Progressive would be lacing would be lacing would be lacing would be lacing would be lacing would be lacing
Conditional Perfect Progressive would have been lacing would have been lacing would have been lacing would have been lacing would have been lacing would have been lacing
Present Subjunctive lace lace lace lace lace lace
Past Subjunctive laced laced laced laced laced laced
Past Perfect Subjunctive had laced had laced had laced had laced had laced had laced
Imperative lace Let′s lace lace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. best dating apps for adults.

Nên đọc
Close
Back to top button