Quit

Cách chia động từ quit rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ quit ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: QUIT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to quit quitting quitted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn quit quit quits quit quit quit
Hiện tại tiếp diễn am quitting are quitting is quitting are quitting are quitting are quitting
Quá khứ đơn quitted quitted quitted quitted quitted quitted
Quá khứ tiếp diễn was quitting were quitting was quitting were quitting were quitting were quitting
Hiện tại hoàn thành have quitted have quitted has quitted have quitted have quitted have quitted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been quitting have been quitting has been quitting have been quitting have been quitting have been quitting
Quá khứ hoàn thành had quitted had quitted had quitted had quitted had quitted had quitted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been quitting had been quitting had been quitting had been quitting had been quitting had been quitting
Tương Lai will quit will quit will quit will quit will quit will quit
TL Tiếp Diễn will be quitting will be quitting will be quitting will be quitting will be quitting will be quitting
Tương Lai hoàn thành will have quitted will have quitted will have quitted will have quitted will have quitted will have quitted
TL HT Tiếp Diễn will have been quitting will have been quitting will have been quitting will have been quitting will have been quitting will have been quitting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would quit would quit would quit would quit would quit would quit
Conditional Perfect would have quitted would have quitted would have quitted would have quitted would have quitted would have quitted
Conditional Present Progressive would be quitting would be quitting would be quitting would be quitting would be quitting would be quitting
Conditional Perfect Progressive would have been quitting would have been quitting would have been quitting would have been quitting would have been quitting would have been quitting
Present Subjunctive quit quit quit quit quit quit
Past Subjunctive quitted quitted quitted quitted quitted quitted
Past Perfect Subjunctive had quitted had quitted had quitted had quitted had quitted had quitted
Imperative quit Let′s quit quit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. singles arizona.

Nên đọc
Close
Back to top button