Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Match

Cách chia động từ match rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ match ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MATCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to match matching matched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn match match matches match match match
Hiện tại tiếp diễn am matching are matching is matching are matching are matching are matching
Quá khứ đơn matched matched matched matched matched matched
Quá khứ tiếp diễn was matching were matching was matching were matching were matching were matching
Hiện tại hoàn thành have matched have matched has matched have matched have matched have matched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been matching have been matching has been matching have been matching have been matching have been matching
Quá khứ hoàn thành had matched had matched had matched had matched had matched had matched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been matching had been matching had been matching had been matching had been matching had been matching
Tương Lai will match will match will match will match will match will match
TL Tiếp Diễn will be matching will be matching will be matching will be matching will be matching will be matching
Tương Lai hoàn thành will have matched will have matched will have matched will have matched will have matched will have matched
TL HT Tiếp Diễn will have been matching will have been matching will have been matching will have been matching will have been matching will have been matching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would match would match would match would match would match would match
Conditional Perfect would have matched would have matched would have matched would have matched would have matched would have matched
Conditional Present Progressive would be matching would be matching would be matching would be matching would be matching would be matching
Conditional Perfect Progressive would have been matching would have been matching would have been matching would have been matching would have been matching would have been matching
Present Subjunctive match match match match match match
Past Subjunctive matched matched matched matched matched matched
Past Perfect Subjunctive had matched had matched had matched had matched had matched had matched
Imperative match Let′s match match

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/why-cant-i-find-facebook-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button