Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Leave

Cách chia động từ leave rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ leave ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to leave leaving left
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn leave leave leaves leave leave leave
Hiện tại tiếp diễn am leaving are leaving is leaving are leaving are leaving are leaving
Quá khứ đơn left left left left left left
Quá khứ tiếp diễn was leaving were leaving was leaving were leaving were leaving were leaving
Hiện tại hoàn thành have left have left has left have left have left have left
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leaving have been leaving has been leaving have been leaving have been leaving have been leaving
Quá khứ hoàn thành had left had left had left had left had left had left
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leaving had been leaving had been leaving had been leaving had been leaving had been leaving
Tương Lai will leave will leave will leave will leave will leave will leave
TL Tiếp Diễn will be leaving will be leaving will be leaving will be leaving will be leaving will be leaving
Tương Lai hoàn thành will have left will have left will have left will have left will have left will have left
TL HT Tiếp Diễn will have been leaving will have been leaving will have been leaving will have been leaving will have been leaving will have been leaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would leave would leave would leave would leave would leave would leave
Conditional Perfect would have left would have left would have left would have left would have left would have left
Conditional Present Progressive would be leaving would be leaving would be leaving would be leaving would be leaving would be leaving
Conditional Perfect Progressive would have been leaving would have been leaving would have been leaving would have been leaving would have been leaving would have been leaving
Present Subjunctive leave leave leave leave leave leave
Past Subjunctive left left left left left left
Past Perfect Subjunctive had left had left had left had left had left had left
Imperative leave Let′s leave leave

3 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button