Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lean

Cách chia động từ lean rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lean ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEAN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lean leaning leant
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lean lean leans lean lean lean
Hiện tại tiếp diễn am leaning are leaning is leaning are leaning are leaning are leaning
Quá khứ đơn leant leant leant leant leant leant
Quá khứ tiếp diễn was leaning were leaning was leaning were leaning were leaning were leaning
Hiện tại hoàn thành have leant have leant has leant have leant have leant have leant
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leaning have been leaning has been leaning have been leaning have been leaning have been leaning
Quá khứ hoàn thành had leant had leant had leant had leant had leant had leant
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leaning had been leaning had been leaning had been leaning had been leaning had been leaning
Tương Lai will lean will lean will lean will lean will lean will lean
TL Tiếp Diễn will be leaning will be leaning will be leaning will be leaning will be leaning will be leaning
Tương Lai hoàn thành will have leant will have leant will have leant will have leant will have leant will have leant
TL HT Tiếp Diễn will have been leaning will have been leaning will have been leaning will have been leaning will have been leaning will have been leaning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lean would lean would lean would lean would lean would lean
Conditional Perfect would have leant would have leant would have leant would have leant would have leant would have leant
Conditional Present Progressive would be leaning would be leaning would be leaning would be leaning would be leaning would be leaning
Conditional Perfect Progressive would have been leaning would have been leaning would have been leaning would have been leaning would have been leaning would have been leaning
Present Subjunctive lean lean lean lean lean lean
Past Subjunctive leant leant leant leant leant leant
Past Perfect Subjunctive had leant had leant had leant had leant had leant had leant
Imperative lean Let′s lean lean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button