Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Level

Cách chia động từ level rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ level ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LEVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to level leveling leveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn level level levels level level level
Hiện tại tiếp diễn am leveling are leveling is leveling are leveling are leveling are leveling
Quá khứ đơn leveled leveled leveled leveled leveled leveled
Quá khứ tiếp diễn was leveling were leveling was leveling were leveling were leveling were leveling
Hiện tại hoàn thành have leveled have leveled has leveled have leveled have leveled have leveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been leveling have been leveling has been leveling have been leveling have been leveling have been leveling
Quá khứ hoàn thành had leveled had leveled had leveled had leveled had leveled had leveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been leveling had been leveling had been leveling had been leveling had been leveling had been leveling
Tương Lai will level will level will level will level will level will level
TL Tiếp Diễn will be leveling will be leveling will be leveling will be leveling will be leveling will be leveling
Tương Lai hoàn thành will have leveled will have leveled will have leveled will have leveled will have leveled will have leveled
TL HT Tiếp Diễn will have been leveling will have been leveling will have been leveling will have been leveling will have been leveling will have been leveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would level would level would level would level would level would level
Conditional Perfect would have leveled would have leveled would have leveled would have leveled would have leveled would have leveled
Conditional Present Progressive would be leveling would be leveling would be leveling would be leveling would be leveling would be leveling
Conditional Perfect Progressive would have been leveling would have been leveling would have been leveling would have been leveling would have been leveling would have been leveling
Present Subjunctive level level level level level level
Past Subjunctive leveled leveled leveled leveled leveled leveled
Past Perfect Subjunctive had leveled had leveled had leveled had leveled had leveled had leveled
Imperative level Let′s level level

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button