Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Enrage

Cách chia động từ enrage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ enrage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ENRAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to enrage enraging enraged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn enrage enrage enrages enrage enrage enrage
Hiện tại tiếp diễn am enraging are enraging is enraging are enraging are enraging are enraging
Quá khứ đơn enraged enraged enraged enraged enraged enraged
Quá khứ tiếp diễn was enraging were enraging was enraging were enraging were enraging were enraging
Hiện tại hoàn thành have enraged have enraged has enraged have enraged have enraged have enraged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been enraging have been enraging has been enraging have been enraging have been enraging have been enraging
Quá khứ hoàn thành had enraged had enraged had enraged had enraged had enraged had enraged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been enraging had been enraging had been enraging had been enraging had been enraging had been enraging
Tương Lai will enrage will enrage will enrage will enrage will enrage will enrage
TL Tiếp Diễn will be enraging will be enraging will be enraging will be enraging will be enraging will be enraging
Tương Lai hoàn thành will have enraged will have enraged will have enraged will have enraged will have enraged will have enraged
TL HT Tiếp Diễn will have been enraging will have been enraging will have been enraging will have been enraging will have been enraging will have been enraging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would enrage would enrage would enrage would enrage would enrage would enrage
Conditional Perfect would have enraged would have enraged would have enraged would have enraged would have enraged would have enraged
Conditional Present Progressive would be enraging would be enraging would be enraging would be enraging would be enraging would be enraging
Conditional Perfect Progressive would have been enraging would have been enraging would have been enraging would have been enraging would have been enraging would have been enraging
Present Subjunctive enrage enrage enrage enrage enrage enrage
Past Subjunctive enraged enraged enraged enraged enraged enraged
Past Perfect Subjunctive had enraged had enraged had enraged had enraged had enraged had enraged
Imperative enrage Let′s enrage enrage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. gay hookup online.

Nên đọc
Close
Back to top button