Recover

Cách chia động từ recover rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ recover ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RECOVER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to recover recovering recovered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn recover recover recovers recover recover recover
Hiện tại tiếp diễn am recovering are recovering is recovering are recovering are recovering are recovering
Quá khứ đơn recovered recovered recovered recovered recovered recovered
Quá khứ tiếp diễn was recovering were recovering was recovering were recovering were recovering were recovering
Hiện tại hoàn thành have recovered have recovered has recovered have recovered have recovered have recovered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been recovering have been recovering has been recovering have been recovering have been recovering have been recovering
Quá khứ hoàn thành had recovered had recovered had recovered had recovered had recovered had recovered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been recovering had been recovering had been recovering had been recovering had been recovering had been recovering
Tương Lai will recover will recover will recover will recover will recover will recover
TL Tiếp Diễn will be recovering will be recovering will be recovering will be recovering will be recovering will be recovering
Tương Lai hoàn thành will have recovered will have recovered will have recovered will have recovered will have recovered will have recovered
TL HT Tiếp Diễn will have been recovering will have been recovering will have been recovering will have been recovering will have been recovering will have been recovering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would recover would recover would recover would recover would recover would recover
Conditional Perfect would have recovered would have recovered would have recovered would have recovered would have recovered would have recovered
Conditional Present Progressive would be recovering would be recovering would be recovering would be recovering would be recovering would be recovering
Conditional Perfect Progressive would have been recovering would have been recovering would have been recovering would have been recovering would have been recovering would have been recovering
Present Subjunctive recover recover recover recover recover recover
Past Subjunctive recovered recovered recovered recovered recovered recovered
Past Perfect Subjunctive had recovered had recovered had recovered had recovered had recovered had recovered
Imperative recover Let′s recover recover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/e-date/.

Back to top button