Lock

Cách chia động từ lock rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lock ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOCK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lock locking locked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lock lock locks lock lock lock
Hiện tại tiếp diễn am locking are locking is locking are locking are locking are locking
Quá khứ đơn locked locked locked locked locked locked
Quá khứ tiếp diễn was locking were locking was locking were locking were locking were locking
Hiện tại hoàn thành have locked have locked has locked have locked have locked have locked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been locking have been locking has been locking have been locking have been locking have been locking
Quá khứ hoàn thành had locked had locked had locked had locked had locked had locked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been locking had been locking had been locking had been locking had been locking had been locking
Tương Lai will lock will lock will lock will lock will lock will lock
TL Tiếp Diễn will be locking will be locking will be locking will be locking will be locking will be locking
Tương Lai hoàn thành will have locked will have locked will have locked will have locked will have locked will have locked
TL HT Tiếp Diễn will have been locking will have been locking will have been locking will have been locking will have been locking will have been locking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lock would lock would lock would lock would lock would lock
Conditional Perfect would have locked would have locked would have locked would have locked would have locked would have locked
Conditional Present Progressive would be locking would be locking would be locking would be locking would be locking would be locking
Conditional Perfect Progressive would have been locking would have been locking would have been locking would have been locking would have been locking would have been locking
Present Subjunctive lock lock lock lock lock lock
Past Subjunctive locked locked locked locked locked locked
Past Perfect Subjunctive had locked had locked had locked had locked had locked had locked
Imperative lock Let′s lock lock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button