Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Tame

Cách chia động từ tame rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ tame ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TAME

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to tame taming tamed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn tame tame tames tame tame tame
Hiện tại tiếp diễn am taming are taming is taming are taming are taming are taming
Quá khứ đơn tamed tamed tamed tamed tamed tamed
Quá khứ tiếp diễn was taming were taming was taming were taming were taming were taming
Hiện tại hoàn thành have tamed have tamed has tamed have tamed have tamed have tamed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been taming have been taming has been taming have been taming have been taming have been taming
Quá khứ hoàn thành had tamed had tamed had tamed had tamed had tamed had tamed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been taming had been taming had been taming had been taming had been taming had been taming
Tương Lai will tame will tame will tame will tame will tame will tame
TL Tiếp Diễn will be taming will be taming will be taming will be taming will be taming will be taming
Tương Lai hoàn thành will have tamed will have tamed will have tamed will have tamed will have tamed will have tamed
TL HT Tiếp Diễn will have been taming will have been taming will have been taming will have been taming will have been taming will have been taming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would tame would tame would tame would tame would tame would tame
Conditional Perfect would have tamed would have tamed would have tamed would have tamed would have tamed would have tamed
Conditional Present Progressive would be taming would be taming would be taming would be taming would be taming would be taming
Conditional Perfect Progressive would have been taming would have been taming would have been taming would have been taming would have been taming would have been taming
Present Subjunctive tame tame tame tame tame tame
Past Subjunctive tamed tamed tamed tamed tamed tamed
Past Perfect Subjunctive had tamed had tamed had tamed had tamed had tamed had tamed
Imperative tame Let′s tame tame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button