Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Love

Cách chia động từ love rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ love ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LOVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to love loving loved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn love love loves love love love
Hiện tại tiếp diễn am loving are loving is loving are loving are loving are loving
Quá khứ đơn loved loved loved loved loved loved
Quá khứ tiếp diễn was loving were loving was loving were loving were loving were loving
Hiện tại hoàn thành have loved have loved has loved have loved have loved have loved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been loving have been loving has been loving have been loving have been loving have been loving
Quá khứ hoàn thành had loved had loved had loved had loved had loved had loved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been loving had been loving had been loving had been loving had been loving had been loving
Tương Lai will love will love will love will love will love will love
TL Tiếp Diễn will be loving will be loving will be loving will be loving will be loving will be loving
Tương Lai hoàn thành will have loved will have loved will have loved will have loved will have loved will have loved
TL HT Tiếp Diễn will have been loving will have been loving will have been loving will have been loving will have been loving will have been loving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would love would love would love would love would love would love
Conditional Perfect would have loved would have loved would have loved would have loved would have loved would have loved
Conditional Present Progressive would be loving would be loving would be loving would be loving would be loving would be loving
Conditional Perfect Progressive would have been loving would have been loving would have been loving would have been loving would have been loving would have been loving
Present Subjunctive love love love love love love
Past Subjunctive loved loved loved loved loved loved
Past Perfect Subjunctive had loved had loved had loved had loved had loved had loved
Imperative love Let′s love love

2 bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button