Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Lull

Cách chia động từ lull rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ lull ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LULL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to lull lulling lulled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn lull lull lulls lull lull lull
Hiện tại tiếp diễn am lulling are lulling is lulling are lulling are lulling are lulling
Quá khứ đơn lulled lulled lulled lulled lulled lulled
Quá khứ tiếp diễn was lulling were lulling was lulling were lulling were lulling were lulling
Hiện tại hoàn thành have lulled have lulled has lulled have lulled have lulled have lulled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been lulling have been lulling has been lulling have been lulling have been lulling have been lulling
Quá khứ hoàn thành had lulled had lulled had lulled had lulled had lulled had lulled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been lulling had been lulling had been lulling had been lulling had been lulling had been lulling
Tương Lai will lull will lull will lull will lull will lull will lull
TL Tiếp Diễn will be lulling will be lulling will be lulling will be lulling will be lulling will be lulling
Tương Lai hoàn thành will have lulled will have lulled will have lulled will have lulled will have lulled will have lulled
TL HT Tiếp Diễn will have been lulling will have been lulling will have been lulling will have been lulling will have been lulling will have been lulling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would lull would lull would lull would lull would lull would lull
Conditional Perfect would have lulled would have lulled would have lulled would have lulled would have lulled would have lulled
Conditional Present Progressive would be lulling would be lulling would be lulling would be lulling would be lulling would be lulling
Conditional Perfect Progressive would have been lulling would have been lulling would have been lulling would have been lulling would have been lulling would have been lulling
Present Subjunctive lull lull lull lull lull lull
Past Subjunctive lulled lulled lulled lulled lulled lulled
Past Perfect Subjunctive had lulled had lulled had lulled had lulled had lulled had lulled
Imperative lull Let′s lull lull

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button