Resist

Cách chia động từ resist rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ resist ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESIST

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to resist resisting resisted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn resist resist resists resist resist resist
Hiện tại tiếp diễn am resisting are resisting is resisting are resisting are resisting are resisting
Quá khứ đơn resisted resisted resisted resisted resisted resisted
Quá khứ tiếp diễn was resisting were resisting was resisting were resisting were resisting were resisting
Hiện tại hoàn thành have resisted have resisted has resisted have resisted have resisted have resisted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been resisting have been resisting has been resisting have been resisting have been resisting have been resisting
Quá khứ hoàn thành had resisted had resisted had resisted had resisted had resisted had resisted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been resisting had been resisting had been resisting had been resisting had been resisting had been resisting
Tương Lai will resist will resist will resist will resist will resist will resist
TL Tiếp Diễn will be resisting will be resisting will be resisting will be resisting will be resisting will be resisting
Tương Lai hoàn thành will have resisted will have resisted will have resisted will have resisted will have resisted will have resisted
TL HT Tiếp Diễn will have been resisting will have been resisting will have been resisting will have been resisting will have been resisting will have been resisting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would resist would resist would resist would resist would resist would resist
Conditional Perfect would have resisted would have resisted would have resisted would have resisted would have resisted would have resisted
Conditional Present Progressive would be resisting would be resisting would be resisting would be resisting would be resisting would be resisting
Conditional Perfect Progressive would have been resisting would have been resisting would have been resisting would have been resisting would have been resisting would have been resisting
Present Subjunctive resist resist resist resist resist resist
Past Subjunctive resisted resisted resisted resisted resisted resisted
Past Perfect Subjunctive had resisted had resisted had resisted had resisted had resisted had resisted
Imperative resist Let′s resist resist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button