Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Discount

Cách chia động từ discount rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ discount ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISCOUNT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to discount discounting discounted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn discount discount discounts discount discount discount
Hiện tại tiếp diễn am discounting are discounting is discounting are discounting are discounting are discounting
Quá khứ đơn discounted discounted discounted discounted discounted discounted
Quá khứ tiếp diễn was discounting were discounting was discounting were discounting were discounting were discounting
Hiện tại hoàn thành have discounted have discounted has discounted have discounted have discounted have discounted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been discounting have been discounting has been discounting have been discounting have been discounting have been discounting
Quá khứ hoàn thành had discounted had discounted had discounted had discounted had discounted had discounted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been discounting had been discounting had been discounting had been discounting had been discounting had been discounting
Tương Lai will discount will discount will discount will discount will discount will discount
TL Tiếp Diễn will be discounting will be discounting will be discounting will be discounting will be discounting will be discounting
Tương Lai hoàn thành will have discounted will have discounted will have discounted will have discounted will have discounted will have discounted
TL HT Tiếp Diễn will have been discounting will have been discounting will have been discounting will have been discounting will have been discounting will have been discounting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would discount would discount would discount would discount would discount would discount
Conditional Perfect would have discounted would have discounted would have discounted would have discounted would have discounted would have discounted
Conditional Present Progressive would be discounting would be discounting would be discounting would be discounting would be discounting would be discounting
Conditional Perfect Progressive would have been discounting would have been discounting would have been discounting would have been discounting would have been discounting would have been discounting
Present Subjunctive discount discount discount discount discount discount
Past Subjunctive discounted discounted discounted discounted discounted discounted
Past Perfect Subjunctive had discounted had discounted had discounted had discounted had discounted had discounted
Imperative discount Let′s discount discount

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button