Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Map

Cách chia động từ map rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ map ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to map mapping mapped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn map map maps map map map
Hiện tại tiếp diễn am mapping are mapping is mapping are mapping are mapping are mapping
Quá khứ đơn mapped mapped mapped mapped mapped mapped
Quá khứ tiếp diễn was mapping were mapping was mapping were mapping were mapping were mapping
Hiện tại hoàn thành have mapped have mapped has mapped have mapped have mapped have mapped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mapping have been mapping has been mapping have been mapping have been mapping have been mapping
Quá khứ hoàn thành had mapped had mapped had mapped had mapped had mapped had mapped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mapping had been mapping had been mapping had been mapping had been mapping had been mapping
Tương Lai will map will map will map will map will map will map
TL Tiếp Diễn will be mapping will be mapping will be mapping will be mapping will be mapping will be mapping
Tương Lai hoàn thành will have mapped will have mapped will have mapped will have mapped will have mapped will have mapped
TL HT Tiếp Diễn will have been mapping will have been mapping will have been mapping will have been mapping will have been mapping will have been mapping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would map would map would map would map would map would map
Conditional Perfect would have mapped would have mapped would have mapped would have mapped would have mapped would have mapped
Conditional Present Progressive would be mapping would be mapping would be mapping would be mapping would be mapping would be mapping
Conditional Perfect Progressive would have been mapping would have been mapping would have been mapping would have been mapping would have been mapping would have been mapping
Present Subjunctive map map map map map map
Past Subjunctive mapped mapped mapped mapped mapped mapped
Past Perfect Subjunctive had mapped had mapped had mapped had mapped had mapped had mapped
Imperative map Let′s map map

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button