Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mask

Cách chia động từ mask rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mask ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MASK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mask masking masked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mask mask masks mask mask mask
Hiện tại tiếp diễn am masking are masking is masking are masking are masking are masking
Quá khứ đơn masked masked masked masked masked masked
Quá khứ tiếp diễn was masking were masking was masking were masking were masking were masking
Hiện tại hoàn thành have masked have masked has masked have masked have masked have masked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been masking have been masking has been masking have been masking have been masking have been masking
Quá khứ hoàn thành had masked had masked had masked had masked had masked had masked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been masking had been masking had been masking had been masking had been masking had been masking
Tương Lai will mask will mask will mask will mask will mask will mask
TL Tiếp Diễn will be masking will be masking will be masking will be masking will be masking will be masking
Tương Lai hoàn thành will have masked will have masked will have masked will have masked will have masked will have masked
TL HT Tiếp Diễn will have been masking will have been masking will have been masking will have been masking will have been masking will have been masking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mask would mask would mask would mask would mask would mask
Conditional Perfect would have masked would have masked would have masked would have masked would have masked would have masked
Conditional Present Progressive would be masking would be masking would be masking would be masking would be masking would be masking
Conditional Perfect Progressive would have been masking would have been masking would have been masking would have been masking would have been masking would have been masking
Present Subjunctive mask mask mask mask mask mask
Past Subjunctive masked masked masked masked masked masked
Past Perfect Subjunctive had masked had masked had masked had masked had masked had masked
Imperative mask Let′s mask mask

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button