Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Afford

Cách chia động từ afford rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ afford ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AFFORD

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to afford affording afforded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn afford afford affords afford afford afford
Hiện tại tiếp diễn am affording are affording is affording are affording are affording are affording
Quá khứ đơn afforded afforded afforded afforded afforded afforded
Quá khứ tiếp diễn was affording were affording was affording were affording were affording were affording
Hiện tại hoàn thành have afforded have afforded has afforded have afforded have afforded have afforded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been affording have been affording has been affording have been affording have been affording have been affording
Quá khứ hoàn thành had afforded had afforded had afforded had afforded had afforded had afforded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been affording had been affording had been affording had been affording had been affording had been affording
Tương Lai will afford will afford will afford will afford will afford will afford
TL Tiếp Diễn will be affording will be affording will be affording will be affording will be affording will be affording
Tương Lai hoàn thành will have afforded will have afforded will have afforded will have afforded will have afforded will have afforded
TL HT Tiếp Diễn will have been affording will have been affording will have been affording will have been affording will have been affording will have been affording
Điều Kiện Cách Hiện Tại would afford would afford would afford would afford would afford would afford
Conditional Perfect would have afforded would have afforded would have afforded would have afforded would have afforded would have afforded
Conditional Present Progressive would be affording would be affording would be affording would be affording would be affording would be affording
Conditional Perfect Progressive would have been affording would have been affording would have been affording would have been affording would have been affording would have been affording
Present Subjunctive afford afford afford afford afford afford
Past Subjunctive afforded afforded afforded afforded afforded afforded
Past Perfect Subjunctive had afforded had afforded had afforded had afforded had afforded had afforded
Imperative afford Let′s afford afford

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button