Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Vow

Cách chia động từ vow rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vow ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vow vowing vowed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vow vow vows vow vow vow
Hiện tại tiếp diễn am vowing are vowing is vowing are vowing are vowing are vowing
Quá khứ đơn vowed vowed vowed vowed vowed vowed
Quá khứ tiếp diễn was vowing were vowing was vowing were vowing were vowing were vowing
Hiện tại hoàn thành have vowed have vowed has vowed have vowed have vowed have vowed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vowing have been vowing has been vowing have been vowing have been vowing have been vowing
Quá khứ hoàn thành had vowed had vowed had vowed had vowed had vowed had vowed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vowing had been vowing had been vowing had been vowing had been vowing had been vowing
Tương Lai will vow will vow will vow will vow will vow will vow
TL Tiếp Diễn will be vowing will be vowing will be vowing will be vowing will be vowing will be vowing
Tương Lai hoàn thành will have vowed will have vowed will have vowed will have vowed will have vowed will have vowed
TL HT Tiếp Diễn will have been vowing will have been vowing will have been vowing will have been vowing will have been vowing will have been vowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vow would vow would vow would vow would vow would vow
Conditional Perfect would have vowed would have vowed would have vowed would have vowed would have vowed would have vowed
Conditional Present Progressive would be vowing would be vowing would be vowing would be vowing would be vowing would be vowing
Conditional Perfect Progressive would have been vowing would have been vowing would have been vowing would have been vowing would have been vowing would have been vowing
Present Subjunctive vow vow vow vow vow vow
Past Subjunctive vowed vowed vowed vowed vowed vowed
Past Perfect Subjunctive had vowed had vowed had vowed had vowed had vowed had vowed
Imperative vow Let′s vow vow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. nina and ian dating.

Nên đọc
Close
Back to top button